Όροι ενοικίασης
Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΕΙΝΑΙ : 
ALPHA BANK
IBAN GR84 0140 6050 6050 0231 0001 141
SWIFT CODE :  CRBAGRAA

 

Η εταιρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων , μισθώνει προς τον υπογράφοντα μισθωτή σύμφωνα με τους παρακάτω όρους ένα αυτοκίνητο :

Το αυτοκίνητο μισθώνεται μέχριι τις 20:30 μ.μ. Κάθε επιπλέον ώρα επιβαρύνεται με το 1/6 της ημερήσιας τιμής. Η επέκταση της περιόδου ενοικιάσεως θα εγκρίνεται από την εταιρεία. Εάν ο ενοικιαστής επιθυμεί να επεκτείνει την ενοικίαση  από την συμφωνηθείσα ημερομηνία πρεπεl αμέσως να ειδοποιήσει το γραφείο και να πληρώσει την πρόσθετη αξία ώστε να τον καλύπτει η ασφάλεια. Εάν δεν πράξει κατά αυτόν τον τρόπο αυτό σημαίνει ότι ο πελάτης οδηγεί το όχημα χωρίς ασφάλεια.

Το αυτοκίνητο παραδίδεται στον μισθωτή σε καλή κατάσταση και χωρίς ελαττώματα. Κατά την παράδοση του αυτοκινήτου. ο μισθωτής ερωτηθείς σχετικώς ουδεμία επιφύλαξη διατύπωσε ως προς την καλή του κατάσταση.

Ο μισθωτής αναλαμβάνει να επιστρέψει το αυτοκίνητο και όλα τα συνοδεύοντα του εργαλεία , εξαρτήματα στη κατασταση στην οποία τα παρέλαβε. Σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση για κάθε ζημιά και απώλεια.

Οποιαδήποτε επισκευή του αυτοκινήτου από τον μισθωτή ή άλλου τρίτου απαγορεύεται. Το αυτοκίνητο απαγορεύεται να χρησιμοποιείται για:

α) Μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων με αμοιβή

β) Να ρυμουλκεί ή να σύρει αυτοκίνητα ή άλλα αντικείμενα

γ) Για αγώνες

δ) Για επινοικίαση

ε) Για παράβαση τροχαίων ή άλλων κανονισμών

ζ) Από τρίτο πρόσωπο

η) Για να μεταφέρει βαριές αποσκευές

θ) Εάν ο μισθωτής βρίσκεται υπό την επήρεια οινοπνεύματος. ναρκωτικών. ή άλλης ουσίας η οποία επηρεάζει τις αισθήσεις του οδηγού.

Τα έξοδα τροχαίων παραβάσεων επιβαρύνουν τον μισθωτή κατά το χρονικό διάστημα που ισχύει  το συμβόλαιο. Επίσης επιβαρύνεται με τη μεταφορά του αuτoκινήτoυ στο συνεργείο μας και τις μέρες που θα χρειαστεί για την επισκευή του σε περίπτωση υπαιτιότητας του πελάτη.

Το αυτοκίνητο διαθέτει απλή ασφάλεια η οποία καλύπτει σωματικές βλάβες τρίτων μέχρι 300.000 ευρώ συνολικά και υλικές ζημιές προς τρίτους μέχρι 96.000 ευρώ συνολικά.Ο ενοικιαστής μπορεί να απαλλαγή από την ευθύνη για τυχόν ζημιές στο αυτοκίνητο εάν δεχθεί τους σχετικούς όρους και καταβάλει το ποσό που αναλογεί στην κάθε περίπτωση. Ο ανώτερος αριθμός των επιβατών συμπεριλαμβανομένου και του- οδηγού είναι 5 ( εξάιρεση το όχημα FIAT DoBLO που είναι 7).

Ο μισθωτής υποχρεώνεται να ενημερώνει και να προμηθεύεται έγγραφη συγκατάθεση του εκμισθωτή εάν θέλει να xpησiμοποιήσει το όχημα εκτός Νάξου.

Σε περίπτωση ατυχήματος ή  άλλου περιστατικού (κλοπή,πυρκαγιά) ο μισθωτής υποχρεούται να: .

ειδοποιήσει την αστηvoμία.

και να επικoινωνήσει με το γράφειo μας.

Η εταιρεία έχει δικαίωμα να αφαιρέσει το αυτοκίνητο από τα χέρια του μισθωτή μετά το τέλος του  χρόνου της μίσθωσης χωρίς προειδοποίηση και σε περίπτωση  που δεν τηρούνται οι όροι του παρόντος συμβολαίου.

Καταστροφή ελαστικών. τζαμιών και ζημιές στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου δεν καλύπτονται από καμιά ασφάλεlα.